Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokusné ověřování IV na druhém stupni

10. 10. 2009
II.
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
V Praze dne 23. května 2007
čj. 9 587/2007-22
A. Výchozí situace a odůvodnění pokusného ověřování
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje v současné době individuální vzdělávání pouze na 1. stupni základní školy. Asociace pro domácí vzdělávání (dále jen „asociace“) dala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podnět k povolení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy (dále jen „pokusné ověřování“). Ve školním roce 2006/2007 se individuálně vzdělává v celé republice celkem 360 žáků, z toho v pátém ročníku 57 žáků, v šestém ročníku (školy s povolenou desetiletou povinnou školní docházkou) 9 žáků. Ministerstvo vyhlašuje pokusné ověřování na základě § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.
B. Obsah a cíl pokusného ověřování
1.    Obsahem pokusného ověřování je plnění povinné školní docházky na 2. stupni základní školy individuálním vzděláváním bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.
2.    Základní cíle pokusného ověřování jsou:
2.1 Ověřit organizaci individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy ve vybraných školách.
2.2 Ověřit metody hodnocení výsledků vzdělávání žáků v individuálním vzdělávání na 2. stupni základní školy.
2.3 Získat vyhodnotitelná data o průběhu individuálního vzdělávání v rodinách.
2.4. Připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda začlenit individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy do systému vzdělávání ČR a připravit podklady pro případnou právní úpravu individuálního vzdělávání v této věkové skupině.
C. Popis ověřování
1.    Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2007 na pěti základních školách. Výuka v rámci ověřování bude probíhat v plném rozsahu (to znamená ve všech ročnících 2. stupně najednou, podle požadavků zákonných zástupců žáků) podle vzdělávacích programů (školních vzdělávacích programů) každé ze škol.
2.    Monitoring individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ bude probíhat podle předem stanoveného harmonogramu s přihlédnutím k podmínkám konkrétní školy (rodiny). Jakákoli změna harmonogramu musí být sdělena ministerstvu
a Výzkumnému ústavu pedagogickému nejdéle 14 dnů před novým termínem (v případě posunu termínu dopředu), nebo 14 dnů před původním termínem (v případě posunu na pozdější termín).
3.    K dosažení cílů pokusného ověřování bude využita celá škála výzkumných metod. Půjde především o:
3.1 analýzu vzdělávacích dokumentů, školské dokumentace a prací žáků;
3.2 dotazníkové šetření;
3.3 pozorování;
3.4 porovnávání výsledků žáků, směřujících k očekávaným výstupům školy;
3.5 sběr a statistickou analýzu dat z projektu.
4.    V průběhu sledování se bude zjišťovat:
4.1 zda jsou dodržovány podmínky pokusného ověřování;
4.2 zda vymezení jednotlivých práv a povinností odpovídá potřebám individuálního vzdělávání;
4.3 vhodnost dokumentace o individuálním vzdělávání;
4.4 které způsoby organizace a řízení vzdělávání, metody výuky a metody přezkoušení a hodnocení jsou nejvhodnější pro žáky s různými vzdělávacími potřebami a pro rodiny s různými předpoklady pro individuální vzdělávání;
4.5 kolik žáků se zúčastňuje v jednotlivých ročnících 2. stupně základní školy individuálního vzdělávání;
4.6 vztahy mezi žáky v běžné výuce a žáky zařazené v individuálním vzdělávání, pokud zařazení do běžné výuky škola umožní;
4.7 zda zákonný zástupce (vzdělavatel) potřebuje pomoc školy a jakou;
4.8 zda vzdělávací výsledky žáků odpovídají očekávaným výstupům školního vzdělávacího programu v jednotlivých ročnících školy;
4.9 zda je individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ vhodnou formou vzdělávání a má být začleněno do vzdělávacího systému ČR.
5.    Současně se bude zjišťovat a popisovat, jaké jsou používány výukové texty a jaké jsou výstupy žáků v individuálním vzdělávání.
6.    Na všech vybraných školách se v průběhu každého školního roku, po které bude pokusné ověřování trvat, uskuteční nejméně 2 návštěvy pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického. Z každé návštěvy na škole bude vypracována podrobná zpráva. Shromažďovat se budou kromě zpráv z ověřování také všechny metodické, informační i jiné materiály, které budou využity pro další výzkumné účely.
7.    Pokusné ověřování bude řídit řídící tým tvořený zástupci ministerstva, Výzkumného ústavu pedagogického, České školní inspekce, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství a škol zařazených do pokusného ověřování. Členy řídícího týmu jmenuje na základě návrhu jednotlivých subjektů náměstek ministryně.
8.    Výsledky pokusného ověřování za každý školní rok budou shrnuty v průběžné roční zprávě. Celkové výsledky a náměty pro případné legislativní úpravy budou shrnuty v závěrečné zprávě, která bude doplněna o přehled získaných materiálů. Všechny materiály získané během ověřování budou uloženy ve Výzkumném ústavu pedagogickém a na ministerstvu.
D. Školy zařazené do pokusného ověřování a jejich charakteristika
1.    Pokusné ověřování se od 1. září 2007 povoluje pouze na níže vyjmenovaných základních školách.
2.    Základní škola Vrané nad Vltavou
2.1 Adresa a kontakty:
U Školy 208, 252 46 Vrané nad Vltavou
IZO 600 053 342
ředitelka školy: Mgr. Dana Ullwerová
tel. 257 760 341
email: info@zsvrane.cz
web: www.zsvrane.cz
2.2 Charakteristika školy:
Kapacita školy: 295 žáků, část z nich je zapsána v rámci individuálního vzdělávání 1. stupně. V 1. – 4. ročníku má po jedné třídě, od 5. ročníku většinou 2 třídy v ročníku. Škola je spádovou školou pro Vrané nad Vltavou a přilehlé obce. Má zpracovaný vlastní vzdělávací program (pilotní škola), je zapojena do několika mezinárodních projektů (Globe, ENO, Life to water, communities to life, Ecoschools, Internet spojuje generace), nabízí žákům velký výběr volitelných předmětů.
3.    Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha - západ
3.1 Adresa a kontakty:
Školská 82, 252 68 Středokluky
IZO 600 053 288
ředitelka školy: Mgr. Ivana Bádalová
tel. 233 900 786, 736 472 818
email: ivanabee@volny.cz
web: www.zs.stredokluky.indos.cz
3.2 Charakteristika školy:
Kapacita školy: 200 žáků, ve školním roce 2006/2007 111 žáků v 9 třídách, škola je spádovou školou pro okolní obce. Tvoří vlastní vzdělávací program, pracuje podle vzdělávacího programu Základní škola. Důraz klade na dobré vztahy žák – učitel a učitel - rodič.
4.    Základní škola a mateřská škola Ostrava–Výškovice
4.1 Adresa a kontakty:
Šeříková 33, 700 30 Ostrava–Výškovice
IZO 600 145 115
ředitel školy: Mgr. Jiří Bakončík
tel. 596 750 070
email: zs.serikova@zsserikova.ostrava.indos.cz
web: www.zsserikova.ostrava.indos.cz
4.2 Charakteristika školy:
ZŠ je fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s kapacitou 600 žáků, ve školním roce 2006/2007 má přijato 380 žáků celkem v 18 třídách. Spádovou oblastí školy je celý obvod Ostrava–Jih. Ve školním roce 2007/2008 bude škola vzdělávat v 1. a 6. ročníku podle ŠVP, ve 2. – 5. ročníku podle vzdělávacího programu Obecná škola a v 7. – 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola má zkušenosti s individuálním vzděláváním na 1. stupni ZŠ již od roku 1999 (1.9.1999 – 30.6.2005).
5.    Základní škola Praha 7, Letohradská 1
5.1 Adresa a kontakty:
Letohradská 1/370, 170 00 Praha 7
IZO 062 931 008
IČ 62 931 008
ředitel školy: Mgr. Ivo Mlejnecký
tel.: 233 370 782, 233 375 816, 603 411 095
email: letohradska@volny.cz
web: www.letohradska.cz
5.2 Charakteristika školy:
Kapacita školy: 420 žáků, současný počet 257 žáků, 9 běžných tříd, z toho 3 třídy s rozšířenou výukou ICT, a 6 specializovaných tříd pro žáky s SPU. V 6. ročníku budou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV. V ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Národní škola. Škola má zkušenosti s individuálním vzděláváním žáků od školního roku 2001/2002. Je zapojena do projektu Zdravá škola a Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze, na léta 2006 – 2009 byla Klubem ekologické výchovy jmenována Školou udržitelného rozvoje.
6.    Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
6.1 Adresa a kontakty:
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
IZO ZŠ 110 032 691
ředitel JÚŠ: PhDr. Jan Pičman
ředitel škol JÚŠ: Mgr. Antonín Herrmann
tel.: 261 225 261
email: jus@jus.cz; a.herrmann@jus.cz
web: www.jus.cz
6.2 Charakteristika školy:
Kapacita základní školy 95 žáků, škola vzdělává žáky s tělesným, příp. kombinovaným postižením. Vzdělávací program: Obecná škola a Zvláštní škola, od 1.9.2007 vlastní ŠVP. JÚŠ se účastní několika projektů, je příjemcem podpory z ESF v projektu Otevřeme dveře. Učitelé se účastní pilotního projektu Výzkumného ústavu pedagogického (příprava ŠVP).
E. Podmínky pokusného ověřování
1. Termín zahájení a ukončení pokusného ověřování
1.1 Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2007. Ukončeno bude nejpozději 30. června 2011, závěrečné zprávy zpracují školy nejpozději do dvou měsíců po ukončení pokusného ověřování.
2. Zařazení žáka do pokusného ověřování
2.1 Do pokusného ověřování může být od termínu zahájení pokusného ověřování zařazen žák 6. až 9. ročníku základní školy.
2.2 O zařazení žáka do pokusného ověřování rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nerozhoduje ve správním řízení podle § 165 odst. 2 písm. l) zákona č. 561/2004 Sb.
2.3 Žádost zákonného zástupce žáka obsahuje:
2.3.1 jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka;
2.3.2 uvedení ročníku (ročníků), kdy má být žák individuálně vzděláván;
2.3.3 důvody pro individuální vzdělávání žáka;
2.3.4 popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;
2.3.5 doklady osvědčující splnění požadovaného vzdělání osob, které budou žáka individuálně vzdělávat;
2.3.6 seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 odst. 1 školského zákona;
2.3.7 další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka;
2.3.8 vyjádření školského poradenského zařízení (podle § 116 školského zákona).
2.4 Ředitel školy může zařazení žáka do pokusného ověřování povolit, pokud:
2.4.1 jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání;
2.4.2 jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka;
2.4.3 osoby, které budou žáka vzdělávat, získaly alespoň vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - viz ustanovení  § 45 a § 98  zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů; o výjimkách v odůvodněných případech rozhodne ředitel školy.
2.5 Ředitel školy uzavře se zákonným zástupcem žáka písemnou dohodu, jejíž součástí budou podmínky pokusného ověřování obsažené v tomto vyhlášení pokusného ověřování a stanoveny povinnosti a práva žáka, školy, zákonného zástupce žáka a osob, které budou žáka vzdělávat.
2.6 Žák musí být po dobu, kdy je zařazen do pokusného ověřování, žákem školy, jejíž ředitel o zařazení žáka do pokusného ověřování rozhodl. Po dobu pokusného ověřování je žák zařazen do konkrétní třídy školy.
2.7 Žák zařazený do pokusného ověřování se započítává do celkové kapacity školy, uvedené ve školském rejstříku. Započítává se i do počtu žáků ve třídě. Počet žáků ve třídách školy (včetně žáků v pokusném ověřování) musí splňovat limity stanovené vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
2.8 Na zařazení do pokusného ověřování není právní nárok, a to ani v případě, že žádost zákonného zástupce žáka splňuje všechny formální náležitosti stanovené těmito podmínkami.
3. Průběh a obsah vzdělávání žáka zařazeného do pokusného ověřování
3.1 Žáci budou vzděláváni podle vzdělávacího programu dané školy.
3.2 O tom, zda bude žákům zařazeným do pokusného ověřování umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou, rozhodne ředitel školy. Pokud účast umožní, děje se tak po dohodě školy a zákonného zástupce žáka a podle předem stanoveného harmonogramu. V době přítomnosti žáka ve škole se na něj vztahuje v plném rozsahu školní řád.
3.3 Pokud není v tomto vyhlášení pokusného ověřování stanoveno jinak, vztahuje se na vzdělávání žáka a jednání jeho zákonného zástupce školský zákon a příslušné prováděcí předpisy.
4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v pokusném ověřování
4.1 Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu vzdělávání, stanoveného vzdělávacím programem školy pro daný ročník. Organizaci zkoušek stanoví ředitel školy.
4.2 Ředitel školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem žáka počet a termín konzultací ve škole. Konzultací se zúčastní žák, zákonný zástupce žáka a příp. vzdělavatel žáka.
4.3 Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka na vysvědčení vychází ředitel školy z výsledků zkoušek a ze zhodnocení osobního portfolia žáka. Osobní portfolio žáka obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání. Osobní portfolio žáka předkládá zákonný zástupce před konáním zkoušky a při konzultacích v termínech stanovených ředitelem školy. Doporučený obsah osobního portfolia žáka stanoví ředitel školy.
4.4 Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.
4.5 Ředitel školy stanoví způsob a formu zkoušek a je zodpovědný za jejich průběh.
4.6 Při zkouškách je přítomen zákonný zástupce žáka, může být přítomna i osoba vzdělávající žáka (pokud vzdělávající osobou není zákonný zástupce žáka), zástupce Výzkumného ústavu pedagogického, ministerstva, České školní inspekce a školského poradenského zařízení.
4.7 Způsob hodnocení stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem žáka, v souladu s podmínkami hodnocení žáků dané školy a s § 14 a § 15 vyhlášky
č. 48/2005 Sb.
4.8 Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.
4.9 Pokud ředitel školy, popřípadě krajský úřad žádosti zákonného zástupce vyhoví, bude komisionální přezkoušení probíhat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (poznámka pod čarou č. 15 je pouze orientační).
4.10 Na vysvědčení v rubrice Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu: se uvede věta: „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., čj. 9587/2007-22.“
5. Další podmínky pokusného ověřování pro základní školu
5.1 Ředitel školy je zodpovědný za průběh a plnění podmínek tohoto pokusného ověřování.
5.2 Ředitel školy je zodpovědný za hodnocení výsledků individuálního vzdělávání žáků.
5.3 Vždy do 15. září příslušného školního roku předá ředitel školy ministerstvu seznam žáků v každém ročníku, kteří mají k tomuto dni povoleno pokusné ověřování. Změny oznamuje ministerstvu průběžně.
5.4 Škola poskytuje žákovi učebnice a základní školní potřeby podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky podle § 16 odst. 7 školského zákona. Učebnice, potřeby a pomůcky uvedené v předchozí větě poskytuje škola žákovi v množství, druhu, typu a kvalitě, jako by mu poskytla, pokud by nebyl zařazen do pokusného ověřování.
5.5 Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:
5.5.1 pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka,
5.5.2 pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto vyhlášením pokusného ověřování;
5.5.3 pokud je celkový prospěch žáka na konci 1. nebo 2. pololetí příslušného školního roku hodnocen stupněm „neprospěl“;
5.5.4 nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v těchto podmínkách, nebo
5.5.5 na žádost zákonného zástupce žáka.
5.6 V případě, že nastanou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání (viz bod 5.5 s výjimkou bodů 5.5.3 a 5.5.5), informuje ředitel neprodleně prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka o možnosti zrušení individuálního vzdělávání. Pokud do 15 dnů ode dne, kdy byl zákonný zástupce informován, nebudou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání odstraněny, ředitel školy individuální vzdělávání žáka zruší. V odůvodněných případech může ředitel školy tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 15 dnů. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.
5.7 Na žádost zákonného zástupce žáka zruší ředitel školy individuální vzdělávání do 15 dnů od doručení žádosti. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.
5.8 O zahájení a podmínkách pokusného ověřování informuje ředitel školy zřizovatele školy a příslušný inspektorát České školní inspekce.
5.9 Individuálně vzdělávaní žáci v pokusném ověřování jsou vedeni v matrice školy a jsou uváděni v zahajovacím výkazu (v komentáři k výkazu je vysvětleno jejich zařazení do pokusného ověřování).
5.10 Škola vyhodnotí průběh a výsledky pokusného ověřování v průběžných zprávách, jejichž strukturu a frekvenci zpracování stanoví Výzkumný ústav pedagogický.
5.11 Školy informují pracovníky Výzkumného ústavu pedagogického o individuálním vzdělávání řízeném jejich školou při pravidelných návštěvách školy a do konce srpna příslušného školního roku zpracovávají souhrnnou zprávu za uplynulý školní rok (včetně upřesnění dat a harmonogramu ověřování pro další školní rok).
5.12 Školy informují Výzkumný ústav pedagogický o harmonogramu zkoušek žáků na konci 1. a 2. pololetí, a to minimálně 1 měsíc před termínem první zkoušky v daném pololetí.
6. Další podmínky pokusného ověřování pro žáka, zákonného zástupce žáka a osoby vzdělávající žáka
6.1 Za průběh a výsledky vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek ke vzdělávání, zejména podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává.
6.2 Zákonný zástupce žáka oznamuje škole změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo individuální vzdělávání žáka povoleno, zejm. změny v údajích podle odstavce 2.4 části E.
6.3 Partnerem pro jednání se školou je zákonný zástupce žáka.
6.4 Vzdělávání žáků zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby.
6.5 Zákonný zástupce žáka zajišťuje (sám nebo prostřednictvím osoby vzdělávající žáka) vedení průběžných záznamů o časovém a obsahovém průběhu vzdělávání žáka a o výsledcích vzdělávání žáka. Dále vede záznamy o tom, kdo zajišťuje výuku jednotlivých předmětů (vzdělávacích obsahů podle vzdělávacího programu školy), o nejvyšším dosaženém vzdělávání osob vzdělávajících žáka, eviduje a uchovává práce žáka, z nichž je možné usuzovat na dosaženou úroveň osvojení vzdělávacího obsahu a dovedností žákem (osobní portfolio žáka).
6.6 Zákonný zástupce předkládá škole záznamy podle odst. 6.5., osobní portfolio žáka a další podklady pro vypracování zprávy o pokusném ověřování.
6.7 Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují pololetního hodnocení ve škole.
6.8 Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují konzultací ve škole podle harmonogramu zpracovaném ředitelem školy. Harmonogram je součástí dohody uzavřené podle bodu 2.5 části E Podmínek pokusného ověřování.
6.9 Zákonný zástupce, případně vzdělavatel žáka vytváří podmínky při vyhodnocování výsledků pokusného ověřování a spolupracují přitom s ministerstvem a Výzkumným ústavem pedagogickým.
7. Další podmínky pro ministerstvo, Výzkumný ústav pedagogický a Českou školní inspekci
7.1   Věcně příslušným odborem pro řízení a vyhodnocení pokusného ověřování je odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání.
7.2   Ministerstvo si na základě průběžných výsledků pokusného ověřování vyhrazuje právo upravit podmínky pokusného ověřování nebo pokusné ověřování ukončit. Úpravy budou předem projednány se školami a s asociací.
7.3   Výzkumný ústav pedagogický podle svých sledování a podle souhrnných zpráv škol za daný školní rok zpracuje do konce listopadu příslušného kalendářního roku zprávu o pokusném ověřování za předchozí školní rok.
7.4   Souhrnnou zprávu (průběžné zprávy) o pokusném ověřování za daný školní rok zašle Výzkumný ústav pedagogický ministerstvu, školám zařazeným do pokusného ověřování, asociaci a České školní inspekci. Zpráva je pak do jednoho měsíce projednána za účasti zástupců škol, asociace, ministerstva, Výzkumného ústavu pedagogického a České školní inspekce.
7.5   Výzkumný ústav pedagogický má podle harmonogramu ověřování povinnost navštěvovat školy a sledovat pololetní hodnocení žáků, případně konzultace zákonných zástupců se školou.
7.6   Ministerstvo, Výzkumný ústav pedagogický, Česká školní inspekce, příp. zástupce školského poradenského zařízení, jsou oprávněni provést kontrolu dodržování těchto podmínek.
F. Financování pokusného ověřování
1.    Pro účely financování bude individuálně vzdělávaný žák považován za žáka školy a škola obdrží normativ v nezkrácené výši.
2.    Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 školského zákona a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.
3.    Použití finančních prostředků ze státního rozpočtu se řídí školským zákonem. Není tedy možno je použít např. na odměňování zákonných zástupců žáků jako konzultantů.
4.    Pokusné ověřování nezakládá nárok na zvýšení finančních prostředků přidělovaných škole ze státního rozpočtu.
5.    Výzkumný ústav pedagogický zajišťuje na vlastní náklady výzkumnou činnost a ostatní náklady s ní spojené.
G. Účinnost
Vyhlášení nabývá účinnosti dnem podpisu.
 
 
RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.
náměstek ministryně